Fotogalerie

Abschlusstreffen in Berlin (8.08-12.08.2013)

Internationale Konferenz in Osch (16.08-24.08.2012)


Sommerschule in Berlin (03.07-23.07.2011)

Workshop in Naltschik (18.-24.03.2011)

Workshop in Berlin (24.01.2011)